ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Thursday, February 11, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะ ทั้งด้านวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ตามกรอบคุณวุฒิในด้านกรอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามบริบทการทำงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, February 08, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต และความหลากหลายทางชีวภาพทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2559

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, February 03, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2559

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, February 02, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, February 02, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน สามารถฝึกปฏิบัติการตอบโต้ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำได้ ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้าที่ 1/19  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th