ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, June 14, 2016

ประกาศ รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงาน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, May 18, 2016


รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบที่ 2 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 3,000 บาทโครงการบริการวิชาการชุมชน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, May 16, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการบริการวิชาการชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการชุมชนและให้บริการแก่ชุมชน ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เข้มข้น)

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Friday, May 13, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เข้มข้น) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยอาจารย์ปีเตอร์ จากสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 52.416 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอบรมเพศศึกษารอบด้าน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, May 10, 2016


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “อบรมเพศศึกษารอบด้าน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาแนวคิด วิธีปฏิบัติในการแก้ไขด้านเพศศึกษา มีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันการติดโรคจากเพศสัมพันธ์ อันจะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความคิดของตนได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น หน้าที่ 1/24  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th