ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 1

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, November 09, 2015


The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)

Website : PHA2015The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, November 09, 2015


Website : PHA2015พิธีเทิดพระเกียรติ

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Monday, October 19, 2015


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่มในพิธีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประเมินความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Saturday, October 10, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประเมินความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีวีดีทัศน์แนะนํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Thursday, October 01, 2015 หน้าที่ 1/15  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th