ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนแบบบูรณาการ

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, August 14, 2014


แนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนแบบบูรณาการ. จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

pdf 

เรียนเชิญร่วม สัมมนาวิชาการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว"

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, August 14, 2014


เรียนเชิญร่วม สัมมนาวิชาการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว" ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2557

jpg 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, February 20, 2014


ตามที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกคน ทุกชั้นปี เฝ้ารับเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยนักศึกษาให้สวมเสื้อ UBRU สีชมพู กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์เด็ดขาด)


รายชื่อนักศึกษาฝึกทักษะ 2

เขียนโดย : patoil     เมื่อวันที่ : Saturday, February 08, 2014


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะประกอบวิชาเรียนสาธารณสุขชุมชน 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 14 แห่ง โดยมีรายชื่อนักศึกษา แหล่งฝึกดังเอกสารแนบ

docx 

จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง งานสาธารณสุขในชุมชนกับกรอบแนวคิดใหม่ขององค์การอนามัยโลก

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, February 06, 2014


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง งานสาธารณสุขในชุมชนกับกรอบแนวคิดใหม่ขององค์การอนามัยโลก โดยเชิญวิทยาการคือ ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก 43 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษาปริญญาตรีทั้งภาคปกติและ กศ.บป. ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันและเวลาดังกล่าว


 หน้าที่ 1/2  [1] [2


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th