ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษารับการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ - บาดทะยัก

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Monday, November 24, 2014


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก แก่นักศึกษาและบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๕๐ ปี เพื่อป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักที่มีการแพร่ระบาดในขณะนี้ จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒,๓ และปีที่ ๔ เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันพฤหัสสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ ณ ห้องโกมุทและอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิต

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Wednesday, October 29, 2014


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานชั้นล่าง อาคารเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓)

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคโลหิต ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


จัดอบรมในหัวข้อ“นักวิชาการสาธารณสุขกับระบบ EMS. และการส่งต่อ

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Wednesday, October 29, 2014


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่า คณะฯจะจัดอบรมให้กับนักศึกษาเรื่อง “นักวิชาการสาธารณสุขกับระบบ EMS. และการส่งต่อ” โดย คุณนิตยา พันธ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลตระการพืชผล

ซึ่งเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


งานเทิดพระเกียรติฯเนื่องในวันมหิดล และประชุมวิชาการศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2557

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Wednesday, October 29, 2014


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะจัดกิจกรรม“นิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗” ในวันที่ ๒ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ และ “งานประชุมวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ พิธีถวายพวงมาลา การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาการสาธารณสุขไทย พิธีมอบเสื้อกาวน์ การจัดประชุมวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า นิทรรศการงานและนวัตกรรมทางสาธารณสุข การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมการแสดงบนเวที อาทิ แฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล และหมอลำสาสุขบันเทิงศิลป์

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ และ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ชมนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, September 18, 2014


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557)

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 2555 2554 และ 2553)

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา กศ.บป.

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557


jpg 
jpg 
jpg 

 หน้าที่ 1/3  [1] [2] [3


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th