ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ระบบลงทะเบียน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Saturday, May 16, 2015


นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนการศึกษาที่ 3/2557ขอให้บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556-2557

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, April 20, 2015


กรอกแบบสอบถามการติดตามการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ตามลิงค์ที่แนบมา

http://goo.gl/forms/Kmka78T921ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, April 08, 2015


เข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, April 01, 2015


เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ภาคบริจาคโลหิตชั้น 2 สถานีกาชาดอุบลราชธานีประกาศไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, March 31, 2015


- ติดต่อรับ transcript 8 เมษายน 2558

- ส่งรูป (ชุดครุย) ติดใบรับรองคุณวุฒิ 7-9 เมษายน 2558

- ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ 27 เมษายน 2558 หน้าที่ 1/6  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th