ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์แนะนํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Thursday, October 01, 2015นิทรรศการสรุปผลงานกิจกรรมหมู่เรียน ประจำปี 2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, September 29, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการสรุปผลงานกิจกรรมหมู่เรียน ประจำปี 2558 โดยในงานมีการประกวดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาแต่ล่ะหมู่เรียน และการเสวนาข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม โดยตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดละครกิจกรรมทุนหมู่เรียน วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีถ่ายภาพบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Sunday, September 27, 2015


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดถ่ายภาพบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป. ระดับปริญญาตรี วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 07.00-10.00 น ณ บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทกThe 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Friday, September 25, 2015


The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian 14th-15thDecember 2015 Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityงานนิทรรศการวิชาการ เทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Thursday, September 24, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานนิทรรศการวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้าที่ 1/14  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th