ข่าวประชาสัมพันธ์

การเยี่ยมบ้าน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Saturday, February 28, 2015


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ

ดาวโหลดไฟล์ ตามลิงค์ที่แนบมา

https://drive.google.com/open?id=0B8KEtN65uosXR2xBQVNKSF8xNk0&authuser=0

การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, February 25, 2015


ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ” ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๓.๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๔๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

สาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, February 16, 2015


ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดงาน สาธารณสุขราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมนักศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์ความร่วมมือ (MOU) ในด้านการส่งเสริมวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะ การประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพระหว่างสถาบันและเพื่อเป็นเวทีประชุมวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนองานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุขกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก 43 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

jpg 

การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Friday, January 23, 2015


รายละเอียดอยู่ในไฟล์ตามที่แนบมา

jpg 

ขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติงานดังนี้

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Saturday, January 10, 2015


วันจันทร์ สวมเสื้อผ้าไหมสีเหลืองของคณะฯ

วันศุกร์ สวมเสื้อผ้าไหมไทย

jpg 

 หน้าที่ 1/5  [1] [2] [3] [4] [5


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th