ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Friday, December 19, 2014


เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้รายใหม่และกำหนดการกู้ยืมเงินผู้กู้รายใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา)

pdf 

การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่3)

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Tuesday, December 16, 2014


รายละเอียดและกำหนดการ (ไฟล์ที่แนบมา)

jpg 
jpg 
jpg 
jpg 

UBRU GAMERS 2014

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Saturday, December 13, 2014


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๗ “ราชภัฏอุบลเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในจันทร์ที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง แจ้งนักศึกศษารับฉีดวัคซีนกันคอตีบ - บาดทะยัก (เพิ่มเติม)

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Monday, December 08, 2014


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยักแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุทเพื่อป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักที่มีการแพร่ระบาดในขณะนี้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคคอตีบและบาดทะยัก เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาดังกล่าว

ขอเชิญร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Tuesday, December 02, 2014


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมกำหนดจัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม เพื่อเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีมอบโล่พ่อดีเด่นราชภัฏ จำนวน ๑๕ ท่าน ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม ในการนี้ จึงเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดประชาชนทั่วไปร่วมพิธีดังกล่าว

 หน้าที่ 1/4  [1] [2] [3] [4


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th