ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2557

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, September 18, 2014


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557)

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 2555 2554 และ 2553)

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557


กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา กศ.บป.

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557


jpg 
jpg 
jpg 

แนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนแบบบูรณาการ

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, August 14, 2014


แนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนแบบบูรณาการ. จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

pdf 

เรียนเชิญร่วม สัมมนาวิชาการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว"

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, August 14, 2014


เรียนเชิญร่วม สัมมนาวิชาการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว" ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2557

jpg 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เขียนโดย : admin     เมื่อวันที่ : Thursday, February 20, 2014


ตามที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกคน ทุกชั้นปี เฝ้ารับเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยนักศึกษาให้สวมเสื้อ UBRU สีชมพู กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์เด็ดขาด)


รายชื่อนักศึกษาฝึกทักษะ 2

เขียนโดย : patoil     เมื่อวันที่ : Saturday, February 08, 2014


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะประกอบวิชาเรียนสาธารณสุขชุมชน 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 14 แห่ง โดยมีรายชื่อนักศึกษา แหล่งฝึกดังเอกสารแนบ

docx 

 หน้าที่ 1/2  [1] [2


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th